prowadzenie KPiR Poznań

Uproszczona księgowość
      nie zawsze jest prosta....
       ...zwłaszcza dla amatorów

 

System prawny w naszym kraju zrównuje dokument elektroniczny z dokumentem papierowym w księgowości.

Wynika to z dwóch kluczowych dokumentów: Ustawy o Rachunkowości (zwanej dalej UoR) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (zwanym dalej Rozporządzeniem - Poz. 1428) oraz poprzednich rozporządzeń Ministra Finansów w tej sprawie. Ponadto ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw sankcjonuje zapisy wzmiankowanego rozporządzenia na poziomie ustawowym, wchodząc w tym zakresie w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku. Ustawa ta literalnie zrównuje fakturę papierową z elektroniczną (Art. 1, ust. 1b). Mamy więc ogólne wytyczne dotyczące przechowywania dokumentów księgowych w postaci elektronicznej, wynikające z Ustawy o Rachunkowości, oraz szczegółowe przepisy dotyczące faktur elektronicznych.

 prawo podatkowe - księgowość Skrót do przepisów podatkowych...

 Edukacja przedsiębiorcy musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

Wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, które podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej radcy prawnego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem ministra finansów do stwierdzenia, czy poniesiona przez radcę prawnego opłata za studia doktoranckie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest to, czy wydatek ten związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności i które mają z nią związek.

Biuro Rachunkowe DEKRET Poznań © 2016