prowadzenie KPiR Poznań

OFERTA- ZAKRES USŁUG  » wskażniki podatkowe

 składki ZUS - działalność gospodarcza  Sładki ZUS dla przedsiębiorców 

okres obowiązywania: od 1.01.2016 do 31.12.2016.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

W 2016 r. jest to kwota 4.055 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1292). Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: Okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. Najniższa podstawa wymiaru składek w zł. -  2.433,00Biuro Rachunkowe DEKRET Poznań © 2016